TTTs generalforsamling søndag d. 04.03.17 kl. 11 – 14, multihuset Østerlars:

Trup Ting Tang
Det er en stor gevinst for ungerne at være gøglere.
Vi arbejder intens og målrettet med fysik udvikling, selvforståelse og fællesskabsudvikling.
Det lyder som store ord, men tiden har vist at det er noget som TTT har succes med.

Trup Ting Tang, beretning 2017.
Træning og optræden:

TTT har haft tirsdags-træninger i gymnastiksalen på skolen i Østerlars, Multihuset., hver på 2 timer. Vi følger skolernes feriekalender.

Der har været weekend-kurser.
I 2017 har søgningen til weekendkurserne været vigende. Hvilket er et dilemma, da weekendkurser er dyre fordi vi henter underviserne ude i verden.

I 2017 har der været dage med optræden, workshops og gang i middelalder-køkkenet på vores plads på BMC. På børnedagene og i træfugen.
På de dage har TTT fået et kosttilskud fra BMC.
Derudover har TTT også deltaget i arr. på BMC, sammen med BMV, Bornholmer-dagene den sidste weekend i maj, Bornholms Middelaldertræf i uge 29, Julemarkedet i november og nogen flere mindre arr.

Årets 1. forestilling er TTTs deltagelse i kyndelmisseandagten i Åkirke, d. 02.02 om aftenen.

TTT har lavet 6 shows på sandvigscenen i sommeren 2017

En weekend på Esrum kloster med 4 forestillinger.
TTT har været med til 2 arr. i multihuset.

I uge 42 tog TTT på tur, vi var på Kronborg hvor der var (og er) renæssance marked. TTT var afsted de første dage og 14+ var på kontrakt hele ugen.
Arr. er Per Brix som også er gøglerforældre i TTT.

Øvrige foreningsaktiviter:
Børnene vælger gøgl fordi det er sjovt, de voksne vælger gøgl fordi det er sjovt, men ikke mindst fordi vi vil give vores børn for at være selvstændige væsener i en social gruppe hvor alle er vigtige. Store udfordringer i dagens Danmark, men også en udfordring for os selv fordi vi vil på samme tid beskytte ungerne og give dem fri.

Vi har holdt 2 forældre/familie møder, et i foråret og et i efteråret.
Arbejdet på vores hus på BMC har været prioriteret lavt i 2017. Vi har tjæret huset og passet området.
Huset og gøglerpladsen indgår i BMC´s område og derfor skal vi arbejde på at vores omgivelser efterlever de samme krav om oprigtighed og historisk korrekthed som resten af centerets område.

Vi er mødtes for at istandgøre gammelt og lave nyt grej. I sept. havde vi mange dage i Multihuset, hvor vi mødtes og syede uldtøj og renæ-dragter.

Noomi har haft ansvar for tøj og stof. Med god hjælp fra andre koner fra BMV.
TTT har lidt børnetøj, som Noomi kan låne ud af, og som Noomi sælger i træffets bazar og på BMCs julemarked.
Derudover opbevarer og videresælger Noomi det stof, som foreningen har købt ind i fællesskab.

Ansvaret for ildgrej har Kristian varetaget i 2017.

Middelaldertræffet på BMC er en kæmpe aktivitet, i 2017 var gøglerforældrene endnu engang primus motor i fællesområdet, men vi huskede også at prioritere vores egen plads/lejr og havde nogen hyggelige dage.
Arbejdet i fællesområdet/fælleskøkkenet blev udført under ledelse af Dutten, Jens og Per.

Julefrokosten d. 28.12. er vores ældste tradition, i 2017 var vi i lokalerne i multihuset.

Bestyrelsen.
Bestyrelsesarbejdet er en alvorlig sag der skal og er blevet prioriteret, så alt er i orden.

Foreningens bestyrelse har holdt 5 møder i 2017. Derudover har vi haft arbejdsgrupper som at set på vores vedtægter og vores arbejdspapirer.

2017 er også året hvor vi har været nødt til at formulere en alkohol og narko-politik.

TTT er godkendt som en folkeoplysende forening
der i formålsparagraf og dagligt virke, skal arbejder for demokratisk og personlig udvikling.
Der er mange krav til foreningen for at vedblive med at være godkendt, tidsterminer, indberetninger og børneattester m.m. opgaverne hviler mest på kassereren som sørger for at vi til fulde opfylder kravene.
TTT er repræsenteret i BRK´s folkeoplysningsudvalg, hvor Birgitte repræsenterer ”øvrige foreninger”, de øvrige medlemmer i udvalget er politikere, spejdere, fra oplysningsforbund, fra idræt m.m. Der har lige været nyvalg, Birgitte er valgt for de kommende 4 år og har en skakspiller som suppleant og samarbejdspartner.

Tilknytning til andre foreninger.
Et medlemskab i TTT giver automatisk medlemskab til BMV, således at vi kan nyde godt af goderne derfra, dvs. deltage i kurser, låne dragter og udstyr.
I 2017 valgte bestyrelsen at ændre vores medlemsforhold i BMV, sådan at vi tegnede gruppemedlemskaber, hvilket ikke ændrede på medlems-rettighederne, men størrelsen kontingent overførelse til BMV blev ca. halveret hvilket gav flere penge til vores primære opgave – TTT!
Bestyrelsen betragtede beslutningen som organisatorisk, enkelte medlemmer opponerede, de betragtede beslutningen som politisk og ville have beslutningen truffet i større forum. Beslutningen blev omtalt på mødet i foråret, men kan naturligvis tages op igen i dag.

TTT er medlem af Multihuset i Østerlars, hvor vi bruger lokalerne og har vores lager. Birgitte og Sanna er kontaktpersoner.

TTT er medlem af DAT (Dansk AmatørTeaters sammenslutning) og gennem DAT har vi forsikring, mulighed for sparring, kurser og fondsmidler, og gennem DAT er vi medlem af DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)

Vedr. lokaler:
Som medlem af Multihuset i Østerlars har vi brugsret til lokalerne på den gamle skole.
Som forening under folkeoplysningsloven kan vi låne kommunens lokaler, gymnastiksale og svømmehal.
Endelig har TTT en lejeaftale på BMC, for tiden kan vi ikke have foreningsaktiviteter på BMC, fordi bygningerne er under renovering.
Vi har råderet over Gøglerhytten som dog ikke opfylder betingelserne for lejemål.

Kommunikation
Nyhedsbrevene er skrevet af formanden, og er udkommet hver eller hver anden måned.
Facebook, Trup Ting Tang intern gruppe. Hvor vi aftaler, skriver, debatterer og kommenterer.

Promovering:
TTT´s hjemmeside, http://www.truptingtang.dk/
Vi får stadig henvendelser fra folk som har set på vores hjemmeside, selv har vi prioriteret arbejdet med hjemmesiden meget lavt.
Primært: sociale medier, billedmateriale i TTS offentlige facebookgruppe i forbindelse med vores aktiviteter.
YouTube
”Mund til mund”.

Oplæg til budget og kommende sæson 2018

Budget – vores mål er at TTT har 20.000 kr. i kapital.

Vi søger fonde og finder midler til at financiere vores aktiviteter, og
bestyrelsen kan derfor foreslå at kontingentet ikke skal stige i 2019.

Oplægget til sæsonen er kun vejledende, der kommer flere detaljer ud med nyhedsbrevene i løbet af året. Oplægget findes som selvstændigt dokument.

Udover bestyrelses opgaverne så skal TTT have tovholdere på
• Tøjet – Noomi
• Huset – Niels Jakob
• Pladsen – Birgitte
• Ildgrej – Kristian

Share