Vedtægter for foreningen ”Trup Ting Tang”

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Trup Ting Tang.
Foreningen har hjemsted i Bornholms Regions Kommune.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at arbejde med gadeteater og gøgl ud fra et historisk perspektiv, i et fællesskab hvor medlemmer i alle aldre er aktive og engagerede.

§ 2. stk 2
Foreningens virksomhed har fokus på kunstnerisk udøvelse i børnehøjde.

§ 2. stk 3
Praktiske opgaver er eksempelvis:
– at producere og vedligeholde rekvisitter.
– at deltage som praktisk opbakning ved arrangementer.

§ 2. stk 4
Kunstneriske opgaver er eksempelvis:
– at træne og udvikle færdigheder som bruges i forestillinger.
– at sætte forestillinger op som er inspireret i traditionel gøgl og gadeteater.

§ 2. stk 5
Foreningens generalforsamling vedtager i hovedtræk det kommende års aktivitetskalender.

§ 2. stk 6
Foreningen samarbejder gerne med andre foreninger, hvis vi kan finde fælles formål i konkrete opgaver.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages personer der tilslutter sig foreningens formål.
Kontingent dækker personligt medlemskab, kontingent for næstkommende kalenderår fastsættes af generalforsamlingen.

§ 4 Ledelse
Foreningens bestyrelse er øverste myndighed imellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen består af minimum fem voksne/familie personer, som vælges for en 2-årig periode af og blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
Der er valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem i ulige kalenderår og af kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige kalenderår.
Derudover vælges 1-2 bestyrelsesmedlemmer som er under 18 år (vælges for en 1-årig periode af og blandt gøglerne på en træningstirsdag i umiddelbar nærhed af generalforsamlingen)
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær, senest inden udgangen af marts.

§ 5 Generalforsamlingen
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar / marts måned.
Indkaldelse af generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.
Alle fremmødte har én stemme uanset alder, såfremt indeværende års kontingent er betalt.
På generalforsamlingen føres beslutningsreferat.
Den til generalforsamlingen valgte dirigent afgør med bindende virkning spørgsmål til proceduren.
Generalforsamlingens dagsorden indeholder følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Beretning fremlægges af formand.
4. Regnskab fremlægges af kasserer
5. Indkomne forslag og budget
6. Oplæg til kommende sæson
7. Valg af bestyrelse, jævnfør § 4.
8. Valg af revisor, ekstern revisor kan udpeges.
9. Eventuelt
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fire dage før generalforsamlingen.

§ 5 stk 2
Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med vanlig frist, dog senest 1 måned efter begæringen herom er fremkommet.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som ordinær, dog med det forbehold at kun på dagordenen fremførte punkter kan behandles.

§ 6 Regnskab og økonomi
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Foreningen har en bankkonto og bruger netbank. Kasserer råder over dankort og formand og kasserer har adgang til foreningens konto via netbank hver for sig.
Der fremlægges revideret regnskab for foregående år af kassereren, på den ordinære generalforsamling.
Revision finder sted én gang årligt, efter regnskabsåret afslutningen og i behørig tid før næste generalforsamling.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.
Foreningens aktiviteter kan ikke gøres til genstand for kreditforfølgelse for gæld, der er foreningen uvedkommende. Foreningens medlemmer eller bestyrelse hæfter ikke personligt for de økonomiske forpligtigelser der påhviler foreningen.

§ 7 Tegningsret
Foreningen tegnes ud af til ved underskrift af formand og kasserer i fællesskab. Eller af formand eller kasserer i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Ved beløb under 4000 kr. kan kassereren underskrive alene.

§ 8 Vedtægtsændringer
Ændringer i vedtægterne afgøres med almindeligt stemmeflertal på generalforsamlingen.
Ændring af foreningens formålsparagraf og/eller opløsning af foreningen kan kun finde sted med ¾ stemmers flertal på generalforsamlingen og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 9 Foreningens opløsning
Ved opløsning overgår foreningens midler til et almennyttigt formål, hvor midlerne bruges til offentlig formidling om leg og gøgl.

Vedtaget på generalforsamling
Østerlars Søndag d. 12. september 2010.
Ændret på generalforsamlingen lørdag d. 8. februar 2014.
Ændret på generalforsamlingen lørdag d. 7. februar 2015.
Ændret på generalforsamling søndag d. 4. marts 2018.

Share